นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำนเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลทาสบเส้าเรียบร้อยแล้ว

     อาคัย ความตามข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2559 ข้อ 27 เทศบาลตำบลทาสบเส้าจึงขอประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่วสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th