:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล
นายณรงค์ ชัยศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล
นายนิกรณ์ บุญกลาง
รองประธานสภา
นางสุชาพร กันทาธง
เลขานุการสภา
นายตาเพียร แสนโยเมือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขต 1
นายประจวบ เตจ๊ะพิงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขต 1
ส.ต.อ.มนตรี อุบลเทศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขต 1
นางมาลี คำนาศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขต 1
นายไกรศรี ศรีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขต 1
นายนริทร์ ยานะศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขต 1
นายณรงค์ ชัยศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขต 2
นางสุชาพร กันทาธง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขต 2
นายนิกรณ์ บุญกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขต 2
นายประทีป มูลงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขต 2
นายสุเชษฐ์ พวงมาลัยสร้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขต 2
นายนิวัฒน์ แข็งแรง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขต 2