:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th
กองคลัง
นางสาวณปภัช อุทธิยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนัยนา มะโนยะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางเกสร คำอ่อง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางวชิราภรณ์ หล้ากาศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวริยาภรณ์ โปธาดุก
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายปรินทร ปัญโญใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวศิริกุล มะโนพะเส้า
คนงานทั่วไป
นายมานพ บุญกลาง
คนงานทั่วไป
นางสาวผุสดี อินทชมพู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางปวีณา จินะเป็งกาศ
คนงานทั่วไป
นางสาวฐิติมาพร แสนโส
พนักงานจ้างเหมาบริการ