:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th
กองช่าง
นายรังสรรค์ กันทาธง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรศักดิ์ อินต๊ะแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายประการ จิตรวงค์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวรัศมี ตันเส้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายมงคล วุฒิวัย
นักจัดการงานทั่วไป (ช่างไฟฟ้า)
นายเดชบดินทร์ ตุ้ยกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเฉลิมพล ชุวี
คนงาน
นายอดิพงษ์ เต็นเส้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศีล ทรายมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสราวุธ นาคเส้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายคงศักดิ์ นามจักร
พนักงานจ้างเหมาบริการ