:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th
คณะผู้บริหาร
นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า
นายยงยุทธ ทากิจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า
นายไพบูลย์ คำเอี่ยม
รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า
นายพิษณุ โภคาพานิช
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า
นายจันทร์แก้ว สุรินใส
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า