:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า
สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 083-2012883, 085-6950784 หรือ 053-976018 ต่อ 15 Email : thasobsao@gmail.com
นายยงยุทธ ทากิจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า
สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 081-7968702 หรือ 053-976018 ต่อ15
นายไพบูลย์ คำเอี่ยม
รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า
สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 081-2895693 หรือ 053-976018 ต่อ15
นายพิษณุ โภคาพานิช
เลขานุการนายกเทศมนตรี
สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 083-9485422 หรือ 053-976018 ต่อ15
นายจันทร์แก้ว สุรินโส
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า
สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 098-7689160 หรือ 053-976018 ต่อ15
นายสุรินทร์ พรหมพนัส
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า
สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 087-1823858 หรือ 053-976018 ต่อ 13