:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายรังสรรค์ กันทาธง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า
053-976018 ต่อ 13
นายรังสรรค์ กันทาธง
ผู้อำนวยการกองช่าง
053-976018 ต่อ 20
นางสิริวลัย มฤคทัต
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวณปภัช อุทธิยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
053-976018 ต่อ 24
นายสนธยา รังรองธานินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวสุกาญจนา แปงป้อ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอริสา นาครินทร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม