:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th
สำนักปลัด
นายธนบดี ศิริมังฆศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางมะลิวัลย์ สังวรณ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวอมตะ ปัญจไชยา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายภาคภูมิ ยิ่งวงศ์
นักวิิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นายรัชพล จักรมณี
เจ้าพนักงานทะเบียนปฎิบัติการ
นายเอกวิทย์ ธิปทา
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นายทนงศักดิ์ ทานะกาญจน์
นิติกรปฎิบัติการ
นางละอองดาว จันหาญ
ธุรการชำนาญการ
นายเกียรติศักดิ์ ปันแจ่ม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางโสภา เป็งเส้า
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวเมธินี จันสีมุ่ย
นิติกรปฏิบัติการ
นายทองคำ สมอุทัย
พนักงานขับรถยนต์
นายจำลอง พงษ์ด้วง
พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา
นายบุญพัสต์ ธรรมชัย
ภารโรง
นายมงคล มันทะคำ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศิริภัสสร ภูริทัศนานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายสาคร เตจ๊ะเสาร์
คนงาน
นางสาวกาญจนา วรรณด้วง
คนงาน
นายไพฑูรย์ โท่นตั้ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวทวินันท์ บุญกลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางขุนทอง เตจ๊ะพิงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสายพิณ ยาดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ