:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอริสรา นาครินทร์
พบาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอริสรา นาครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายวรภพ ไชยลาภ
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
นายเสวก นันทะชัย
พนักงานประจำ
นายจรูญ ปุกเสาร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกัญญาพร สุนทโรดม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายภานุพงค์ แสนกาศ
เจ้าหน้าที่รถกู้ชีพ
นายอภินันท์ จันทร์หาญ
เจ้าหน้าที่รถกู้ชีพ
นายจักรกฤษ์ ธรรมชัย
เจ้าหน้าที่รถกู้ชีพ
นายอรรคเดช อิ่นคำ
เจ้าหน้าที่รถกู้ชีพ
นายสิทธิชัย มอรอยอ
เจ้าหน้าที่รถกู้ชีพ
นายศักยภาพ มูลอุด
เจ้าหน้าที่รถกู้ชีพ
นางสร้อยทิพย์ สิทธิวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพงษ์วัฒน์ พงษ์ด้วง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอาภัสรา ปาละอุต
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอัณณ์ชญา สุวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนิศาชล มโนพเส้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ