:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า ฝ่ายนิติบัญญัติ นำโดยนายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งการประชุมฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร