:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงดูเด็กที่ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

24 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมมนตรีตำบลทาสบเส้า นายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงดูเด็กที่ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า, หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา, หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน และหมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 8 ราย เพื่อเยี่ยมเยือนเด็กและประเมินพัฒนาการเด็ก/พฤติกรรมเด็ก ครั้งที่ 2/2566 ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป
*******************************
แหล่งที่มาของข่าว : กองสวัสดิการสังคม
การติดต่อประสานงานสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โทร.053-976018
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 16 
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 17
กองช่าง ต่อ 20
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 21
กองการศึกษา ต่อ 23
กองคลัง ต่อ 24 , 25
เหตุด่วนฉุกเฉิน ต่อ 19 หรือ 053-976620 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
https://www.thasobsao.go.th

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร