:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: สมเด็จพระพุทธามหาชัย

20 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

ประวัติความเป็นมาสมเด็จพระพุทธามหาชัย

 

คณะสงฆ์อำเภอแม่ทา  พร้อมด้วยข้าราชการ สมาชิกสภาจังหวัด ครู กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนอำเภอแม่ทา  และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะร่วมกันทำการก่อสร้างพระพุทธรูปประจำอำเภอแม่ทาขึ้น  เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นจุดร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีให้ประชาชนชาวอำเภอแม่ทา  อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขและมีความ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  ป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงและเป็นมงคลแก่ผู้ที่มาสักการะบูชากราบไหว้    โดยให้ประดิษฐ์สถานอยู่บนเขาหลังที่ว่าการอำเภอแม่ทา  ข้างถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  สายเชียงใหม่–ลำปาง  ตรงสามแยกถนนสายแม่ทา–ท่าจักร  ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสมของอำเภอแม่ทาให้ผู้ที่ขับขี่ยวดยานบนถนนสายนี้จะได้ไม่ประมาท ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า “อะปะมาโท มัจจุโน ปะทัง” เป็นการป้องกันอุบัติเหตุและอันตราย       เป็นการป้องกันความปลอดภัยให้แก่ผู้ผ่านไปผ่านมาได้พบเห็นและกราบไหว้บูชาของพุทธศาสนิกชน  ได้ขอให้อาจารย์ประยูร  สุขพัฒน์  และอาจารย์องอาจ  รัมรทวิทยาวิทย์  เป็นผู้ออกแบบพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร  สมัยเชียงแสน  และพระครูศรีธรรมนิเทศน์  แห่งวัดสันป่าข่อย  จังหวัดเชียงใหม่      ได้ตั้งนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “สมเด็จพระพุทธามหาชัย”  แปลว่าผู้ให้ชัยชนะอันใหญ่หลวงแก่ผู้มากราบไหว้บูชา  โดยกำหนดให้พระพุทธรูปองค์นี้สูง    9    ศอก    ประทับยืนหัน    พระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ด้านถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ในระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม 2515 ได้ทำพิธีเข้ากรรมรุกขมูลวางศิลาฤกษ์  ทำพิธีทางศาสนาตามประเพณีของล้านนาไทย  ได้เริ่มลงมือก่อสร้างตั้งแต่วันที่   16  มกราคม  พ.ศ.2515   เป็นต้นมา  โดยนายแก้ว ปัญญากาศ  และคณะเป็นช่างก่อสร้างพระพุทธรูป     และมอบให้ นายชุมพล  ตันไชย  ช่างอำเภอแม่ทามาตกแต่งเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่  2  เมษายน  2517  ทางอำเภอแม่ทาจึงได้ให้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจประจำอำเภอแม่ทาต่อไป  โดยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างพระพุทธรูปและสถานที่ดังกล่าว  ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย  จำนวน  85,265.25  บาท  (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)  ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  คณะกรรมการก่อสร้าง     กำหนดให้มีพิธีฉลองสมโภชน์เป็นประจำทุกปี  ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (เหนือ) 

“สมเด็จพระพุทธามหาชัย”  แปลว่าผู้ให้ชัยชนะอันใหญ่หลวงแก่ผู้มากราบไหว้บูชา    เป็นพระพุทธรูปประจำอำเภอแม่ทา ปางห้ามสมุทร สมัยเชียงแสน  สูง  9  ศอก  ประทับยืนหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ด้านถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  เป็นการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายให้แก่ผู้ผ่านไปมาได้พบเห็นและกราบไหว้บูชา สร้างเสร็จ เมื่อวันที่  2  เมษายน  2517   เป็นพุทธสถานที่ประชาชนชาวแม่ทาเคารพสักการะบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขและมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  ป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงและเป็นมงคลแก่ผู้ที่มาสักการะบูชากราบไหว้ ตั้งอยู่ ณ วัดศรีบุญเรือง  หมู่ที่  8   บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า   อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  ในเดือน 6 เป็ง (เดือนหกเหนือ)  เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้จัดให้มีงานประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย  และมีงานฉลองสมโภชน์เป็นประจำทุกปี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร