:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

 

โครงสร้างองค์กร

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 14 องค์การเทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาล

และนายกเทศมนตรี

 

 

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ(จำนวน  6  สำนัก/กอง)

พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้าง

1.  สำนักงานปลัด

(1) ปลัดเทศบาล
(2) หัวหน้าสำนักปลัด
(3) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(4) หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(5) นักทรัพยากรบุคคล 
(6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(7) นิติกร
(8) นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(9) เจ้าพนักงานธุรการ 
(10)  เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

–  ลูกจ้างประจำ
(1) นักวิชาการประชาสัมพันธ์
(2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(3) พนักงานขับรถ จำนวน  3  ตำแหน่ง
–  พนักงานจ้างตามภารกิจ
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
(2) ภารโรง
–  พนักงานจ้างทั่วไป
(1) คนงานทั่วไป จำนวน  3  ตำแหน่ง

2.  กองคลัง

(1)ผู้อำนวยการกองคลัง 
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(4) นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(6) เจ้าพนักงานพัสดุ 
(7) เจ้าพนักงานธุรการ

–  พนักงานจ้างทั่วไป
(1) คนงานทั่วไป จำนวน  2  ตำแหน่ง

3. กองช่าง

(1) ผู้อำนวยการกองช่าง   
(2) หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(3) หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
(4) นายช่างโยธา
(5) นายช่างผังเมือง

–  ลูกจ้างประจำ
(1) นักจัดการงานทั่วไป
–  พนักงานจ้างทั่วไป 
(1)คนงานทั่วไป 

พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้าง

4.  กองการศึกษา

(1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(3) นักวิชาการศึกษา   
(4) ครู  จำนวน  2  ตำแหน่ง

–  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1) ผู้ดูแลเด็ก

5.  กองสวัสดิการสังคม

(1) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(2) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(3) นักพัฒนาชุมชน

–  พนักงานจ้างทั่วไป 
(1)คนงานทั่วไป 

6.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(1) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(3) พยาบาลวิชาชีพ
(4) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

–  ลูกจ้างประจำ
(1) พนักงานขับรถ
–  พนักงานจ้างทั่วไป 
(1)คนงานทั่วไป  จำนวน  5  ตำแหน่ง

รวม

จำนวน  34  คน

จำนวน  22  คน

จำนวนพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561– 2563) (ข้อมูล ณ วันที่  29 พฤษภาคม 2562)

 

 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับอีก 5 กอง ทั้งหมด  6  ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  34 คน  ลูกจ้างประจำ 7 คน พนักงานจ้าง  จำนวน  15  คน  รวมทั้งสิ้น  56  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงาน ดังนี้

1.สำนักงานปลัด

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  14 งาน  คือ

1)  งานบริหารทั่วไป

2)  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

3)  งานจัดทำงบประมาณ

4)  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

5)  งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น

6)  งานเลขานุการ

7)  งานรัฐพิธี

8)  งานธุรการ

9)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

10) งานนิติการ

11) งานการเจ้าหน้าที่

12) งานทะเบียนราษฎร

13) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

14) งานรักษาความสงบ

2.กองคลัง   

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีและทะเบียน รับเงิน-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน เทศบาล รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวันการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของเทศบาล ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บ ภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  9 งาน คือ

1)  งานการเงินและบัญชี

2)  งานระเบียบการคลัง

3)  งานสถิติการคลัง

4)  งานพัฒนารายได้ 

5)  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

6)  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

7)  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

8)  งานพัสดุและทรัพย์สิน

9)  งานธุรการ

3.  กองช่าง

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของเทศบาล การอนุมัติ เพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล งานบำรุงซ่อมและจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้างแก่เทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องงานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  8 งาน คือ

1)  งานวิศวกรรม

2)  งานสถาปัตยกรรม

3)  งานผังเมือง

4)  งานสาธารณูปโภค

5)  งานสวนสาธารณะ

6)  งานศูนย์เครื่องจักรกล 

7)  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  

8)  งานธุรการ

4.กองการศึกษา

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบ การพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ

1)  งานแผนงานและโครงการ

2)  งานงบประมาณ

3)  งานกีฬาและนันทนาการ

4)  งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

5)  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

6)  งานการศึกษาปฐมวัย

7)  งานธุรการ

5.  กองสวัสดิการสังคม

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ  ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง มีทั้งหมด  8  งาน  ดังนี้

1)  งานพัฒนาชุมชน

2)  งานสังคมสงเคราะห์

3)  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

4)  งานชุมชนเมือง

5)  งานธุรการ

6)  งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ

7)  งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

8)  งานส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

6.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การวางแผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าการระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา  การให้บริการสาธารณสุข  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง มีทั้งหมด  8  งาน  ดังนี้

1)  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

2)  งานวางแผนด้านสาธารณสุข

3)  งานบริการสาธารณสุข

4)  งานรักษาความสะอาด

5)  งานเผยแพร่และฝึกอบรม

6)  งานส่งเสริมสุขภาพ

7)  งานป้องกันและคุ้มครองโรคติดต่อ

8)  งานสัตว์แพทย์

9)  งานคุ้มครองผู้บริโภค

10) งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

11) งานธุรการ