:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th
กองการศึกษา
นางสาวสุกาญจนา แปงป้อ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวจามจุรีย์ ใจสูง
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางอังคณา สนธิ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวณัฐชา อัญชลีรัตน์
คนงาน
นางปิยธิดา เขื่อนศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางมาลัย ขันธิกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นางอรุณี อินมาตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววราภรณ์ อุ่นเรือน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายแดง อินมาตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสมปอง เนาวะบุตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ