:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุรินทร์ พรหมพนัส
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า
093-1399273 / 053-976018 ต่อ 13
นายรังสรรค์ กันทาธง
ผู้อำนวยการกองช่าง
087-1823858 / 053-976018 ต่อ 20
นายธนบดี ศิริมังฆศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
087-1857499 / 053-976018 ต่อ 16
นางสาวณปภัช อุทธิยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-5536040 / 053-976018 ต่อ 24
นายสนธยา รังรองธานินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
087-1741724 / 053-976018 ต่อ 17
นางสาวสุกาญจนา แปงป้อ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
081-4731454 / 053-976018 ต่อ 23
นางสาวอริสา นาครินทร์
พบาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
090-3189804 / 053-976018 ต่อ 21