:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th
กองสวัสดิการสังคม
นายสนธยา รังรองธานินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาววิไล ชัยสมภาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวอรรัญชนา ธรรมชัย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวญาณิศา ขาวกาศ
คนงาน
นางสาวนันทัชพร สุทรเขตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ